Alon Logistics B.V.

Experts in Logistics

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

AVC:Algemene Vervoercondities, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam;
CMR:Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956);
AVEB:Algemene Voorwaarden voor Elektronisch Berichtenverkeer, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam;
AVK:Algemene Vervoerscondities Koeriersbedrijven, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam;
PDV:Physical Distribution Voorwaarden, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam;
NEV: Nederlandse Expeditie Voorwaarden, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam;
Vervoerder: degene die zich jegens de Afzender heeft verbonden een zending te vervoeren en aan de Ontvanger af te leveren;
Afzender : de contractuele wederpartij van de Vervoerder;
Zending : een zaak danwel een geheel van zaken, uitgerust met een Verzendzegel, dat aangeboden wordt door Afzender, vervoerd wordt door Vervoerder en bestemd is voor de Ontvanger.
Ontvanger : geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte, werkzaam op het afleveradres, aan wie de Vervoerder de zending dient af te leveren

Verzendzegel: een verzendzegel die tevens dienst doet als vrachtbrief voor binnenlands vervoer.
Overmacht : een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 – Werkingssfeer
Op al de door ons te verrichten diensten zijn naast deze voorwaarden tevens de AVC, AVEB, AVK, PDV en de NEV van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.Op grensoverschrijdende bezorgdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdig zijnde bepalingen uit deze voorwaarden. Vervoerder wijst nadrukkelijk eventuele algemene voorwaarden waarnaar Afzender verwijst van de hand. 

Artikel 3 – Verplichtingen van Vervoerder
Vervoerder is verplicht de Zending op de overeengekomen plaats en/of tijd in ontvangst te nemen van Afzender. Indien Vervoerder niet voldoet aan de in 3.1 genoemde verplichting heeft Afzender het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen. Vervoerder zal zich inspannen om de Zending binnen de overeengekomen termijn af te leveren bij Ontvanger. Vervoerder is verplicht om bij de aflevering Ontvanger voor ontvangst te laten tekenen.

Artikel 4 – Verplichting van Afzender
1. Afzender is verplicht:
de Zending voldoende te frankeren met een 
Verzendzegel op de wijze zoals vermeld 

in 4.3 en 4.4;
de Zending te voorzien van een deugdelijke verpakking zodat beschadiging tot een minimum wordt beperkt;
de Zending te voorzien van juiste en complete N.A.W.-adressering;
de Zending te voorzien van eventuele benodigde vrachtbrieven en te voldoen aan douane formaliteiten voor buitenlands vervoer;
Vervoerder alle inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk zijn voor deugdelijk vervoer en bezorging.

2. Afzender zal vervoerder geen zendingen laten vervoeren:
die een gevaar opleveren voor personen of zaken;
waarvan de inhoud in strijd is met de wet;
die bestaan uit dieren;
waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is;
die onjuist of ondeugdelijk verpakt zijn;
die onvoldoende gefrankeerd zijn;
die gekwalificeerd pf geadresseerd worden als postbuszending.

3. Onder een normale frankering valt een zending die aan de volgende maatstaven voldoet: tot maximaal 30 kilo en niet lichter dan 0,1 kilo waarbij de maximale gordelomvang van het pakket 3 meter is (1xl+2xb+2xh) en de maximale lengte 275cm (B2C) en 200cm (B2B). met uitzondering van vers-pakketten, hiervoor geldt gordelomvang max. 225cm en maximale lengte 200cm 

4. Voor zendingen die afwijken van de maten, afmetingen en gewichten zoals genoemd in art. 4.3 zijn toegevoegde frankeringen vereist. Deze dienen naast de Verzendzegel geplaatst te worden en zijn een vereiste voor een juiste bezorging.

 Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de vervoerder 

1. Indien de zending door Vervoerder niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin de Zending van Afnemer werd ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is vervoerder, behoudens Overmacht, verplicht de schade aan de Zending te vergoeden tot maximaal de helft van de waarde van de Zending. 

2. De beschadigde zending dient door Ontvanger ter beschikking van vervoerder gehouden te worden met het oog op een tegensprekelijke vaststelling van de schade, bij gebreke waaraan de klacht niet meer kan worden aanvaard. 

3. Indien de zending wordt afgeleverd na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht zijdens vervoerder, de overeengekomen vrachtprijs door afnemer niet verschuldigd. De reeds voldane vrachtprijs dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. De vrachtprijs kan gerestitueerd worden op verzoek van de afzender met een maximaal bedrag van € 15,- bij bloempakketten. 

4. Voor de afwikkeling van een gegronde klacht in de zin van 5.1 t/m 5.4 wordt € 5 behandelingskosten in rekening gebracht. 

5. Vervoerder kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade, anders dan de schade aan de Zending zelf. 

6. De last zijn schade in de zin van art. 5.1 en 5.2 te bewijzen rust op afzender en dient schriftelijk gemeld te worden bij vervoerder binnen 48 uur nadat Ontvanger voor ontvangst heeft getekend, waarna de aansprakelijkheid van Vervoerder vervalt. 

7. De aansprakelijkheid van Vervoerder betreft nimmer breukgevoelige artikelen, aan bederf onderhevige goederen, temperatuurgevoelige goederen, bankpapier, munten/penningen, geldwaardige papieren, edelmetalen en edelgesteente, kunstvoorwerpen, artikelen die de afmeting van het in 4.3 genoemde overschrijden, claims die niet binnen vijf werkdagen zijn ingediend en bewust onverzekerde zendingen. 

Artikel 6 – Rechten Vervoerder

1. Vervoerder behoudt zich het recht voor een Zending te weigeren, aan te passen of achter te houden wanneer er gerede twijfel is dat de verpakking niet voldoet aan de normen voor transport. 

2. Indien bij een Zending het Verzendzegel ontbreekt, zal Vervoerder de Zending niet in ontvangst nemen van Afnemer. 

3. Vervoerder zal geen Zendingen in ontvangst nemen cq vervoeren: 

die een gevaar opleveren voor personen of zaken;
waarvan de inhoud in strijd is met de wet;
die bestaan uit dieren;
waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is;
die onjuist of ondeugdelijk verpakt zijn;
die onvoldoende gefrankeerd zijn;
die gekwalificeerd worden als Postbuszendingen.

Artikel 7 – Afleveringen in Nederland

 Tijdig aangeleverde zendingen worden de volgende werkdag afgeleverd. Voor de waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen, België en Luxemburg en overige internationale zendingen, alsmede op de zaterdagen, mits aangegeven, geldt geen tijdsgarantie. Eventuele vertragingen in de aflevering van goed geadresseerde zendingen en daardoor bewezen schades worden vergoed tot maximaal het vrachtkostenbedrag. Hiervan uitgesloten zijn vertragingen veroorzaakt door overmacht zoals stakingen en de weergesteldheid.

 Artikel 8 – Betaling

 Tenzij anders overeengekomen, dienen alle betalingen door Afzender vooraf plaats te vinden via het TWYP/IDEAL betaalsysteem. De bij deze systemen behorende betalingsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op deze voorwaarden. Afwijkingen van de normale betalingscondities gelden alleen na toestemming van de directie.

 Artikel 9 – Verrekeningsverbod

 Het is de afzender of geadresseerde niet toegestaan enig beroep op opschorting of schuldvergelijking (verrekening) te doen van vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en/of voorgaande overeenkomsten met vorderingen op Alon Logistics.

 Artikel 10 – Retentie en pandrecht

 Alon Logistics heeft jegens ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op de zending en documenten die Alon Logistics in verband met overeenkomst en/of voorgaande overeenkomsten onder zicht heeft ter zake van al hetgeen metn aan Alon Logistics verschuldigd is. Alon Logistics behoeft ten behoeve van het opgeven van het retentierecht geen vervangende zekerheid te aanvaarden.

De afzender verleent aan Alon Logistics een pandrecht op de zending en documenten voor alle geldsommen, schade en kosten die de afzender op enig moment aan Alon Logistics verschuldigd is, alsmede alle rechten verbonden aan een dergelijk pandrecht waardoor Alon Logistics de verschuldigde geldsommen kan innen. Alon Logistics is gerechtigd de zending in bezit te houden en verder transport op te schorten zonder aansprakelijkheid op te lopen totdat alle aan Alon Logistics verschuldigde geldsommen zijn betaald. De afzender is te allen tijde verplicht op het eerste verzoek zekerheid te stellen voor hetgeen deze aan Alon Logistics verschuldigd is of zal worden.

 Artikel 11 – Opzet en grove schuld

Een handeling of nalaten van wie ook, behalve de directie van Alon Logistics zelf, geschied hetzij met opzet schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien, ontneemt Alon Logistics niet het recht zich op enige uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid te beroepen.

 Artikel 12 – Arbitrage

Alle geschillen die tussen Vervoerder en Afzender ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te ’s-Gravenhage.AVC Algemene Vervoerscondities

 Artikel 1 – Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 AVC: Algemene Vervoerscondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam en Rotterdam.
CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).
Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.
Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor een ontvanger.
Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 – Werkingssfeer

Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet word afgeweken.
Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 3 – Verplichtingen van de koerier

De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.
Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichtingen heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger. 

Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.

Artikel 4 – Verplichtingen van de afzender

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de goederen moeten worden ingevuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5 – Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 450,- per zending.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco:

2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
voor de schade aan de zending zelve maximaal € 450,- per zending;voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het bestemd, maximaal 2x de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Artikel 6 – Vertraging 

1. Indien de zending word afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 450,- per zending.

2. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde. 

3. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bediend;
voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

4. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.

 Toelichting

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8: 1102 Nieuw Burgerlijk Wetboek. Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd. Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Alon Logistics is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Alon Logistics tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van  Alon Logistics is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.  

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 

De op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies. 

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. 
Voor meer informatie neemt u contact op met 0318-308822 of u stuurt een email naar 
info@alonbv.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ALON LOGISTICS Privacy Policy

Alon Logistics respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om orders zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.  Alon Logistics zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.

Alon Logistics gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een opdracht plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het verzenden met Alon Logistics zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u diensten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar   info@alonbv.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Als u bij  Alon Logistics een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Alon Logistics account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe opdracht hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Alon Logistics zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ALON LOGISTICSl 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een opdracht plaatst of uw Alon Logistics account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. www.alonbv.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen bij Alon Logistics geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar. 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Alon Logistics dan kunt u een e-mail sturen naar info@alonbv.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.